Publikacja sprawozdania finansowego -Bilansu za rok 2021 r.

Zgodnie z § 34 ust. 9 i 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017  poz.1911  z późn. zm..) sprawozdanie finansowe- BILANS jednostki Szkoła Podstawowa im. Natalii Nekraszowej w Jaszczowie sporządzony na dzień 2021-12-31, wraz z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Milejów /adres strony:www.milejow.pl/